Projekty

ue
IBC Polska F&P S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu:
„Wdrożenie unikatowego systemu zarządzania B2B oraz planowania instalacji i sprzedaży do działalności IBC Polska F&P S.A.”
z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 -2013, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 634.041,00 zł natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 905.773,00 zł netto. Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2014 r.

 

Łosice 2017.01.08

IBC POLSKA F&P S.A. informuje, że związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej IBC POLSKA F & P S.A. celem ekspansji na rynki zagraniczne”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.4.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, Schemat: 1.4.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe; b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno – procesowych przedsiębiorstw, numer wniosku o dofinansowanie RPDS.01.04.02-02-0039/17, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku:

 zapytanie ofertowe USA

 Zał 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Łosice 2017.01.08

IBC POLSKA F&P S.A. informuje, że w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IBC POLSKA F & P S.A. celem ekspansji na rynek niemiecki”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.4.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, Schemat: 1.4.B.c Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne”, numer wniosku o dofinansowanie RPDS.01.04.02-02-0020/17, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku:

 zapytanie ofertowe GER

 Zał 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym