Akcjonariat

Akcjonariusz

Seria akcji

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Andrzej Plak

A*

1.250.000

41,50%

2.500.000

45,35%

Piotr Flak

A*

1.250.000

41,50%

2.500.000

45,35%

Pozostali

B,C, D

512.244

17,00%

512.244

9,30%

Suma

 

3.012.244

100,00%

5.512.244

100,00%

* akcje imienne

stan na dzień 10.10.2012